Konstytucja Biznesu wchodzi w życie właśnie dzisiaj:  30 kwietnia 2018r. W tworzących ją ustawach są przepisy, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach. Poniżej  wskazujemy najciekawsze z nowych rozwiązań prawnych jakie mamy do dyspozycji od tej daty:

– najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować działalności i płacić składek;
– ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku;
– skrócenie do 120 dni okresu po jakim można zgłosić tzw. „ulgę na złe długi”;
zasada: co nie jest zabronione, jest dozwolone;
– zasada proporcjonalności;
– instytucja tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej;
– Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowa instytucja.

Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która była już nowelizowana około 80 razy. Stwarza nową rzeczywistość gospodarczą w której mają funkcjonować Wykonawcy, choć niektóre zapisy jedynie odświeżają dawne rozwiązania.

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:

 • Prawo przedsiębiorców
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym pozew o roszczenia wynikające z umów, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł wnosiło się dotychczas na specjalnym urzędowym formularzu. Podobnie w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała tej kwoty. Dodatkowo postępowaniem tym były objęte powództwa o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W zeszłym roku, tj. dokładnie 26 sierpnia 2016 roku zostały wprowadzone  nowe wzory formularza pozwu w przedmiotowym postepowaniu uproszczonym, formularze DS (dane stron) oraz formularze pozwu wzajemnego. Od dziś obowiązuje kolejna zmiana, tym razem nie w zakresie wzoru formularza, a odnośnie wartości przedmiotu sporu, w stosunku do którego powinien być stosowany. Od 01 czerwca 2017r. obowiązek jego stosowania obejmuje sprawy o roszczenia wynikające z umów, sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł, oraz podobnie jak uprzednio, roszczenia wynikające z najmu lokali bez względu na wartość.

Podsumowując, formularz urzędowy w postępowaniu upominawczym, biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, obowiązuje:

 • do 31.05.2017r. , przy wartości przedmiotu sporu do 10.000,00 zł;
 • od 01.06.2017r.,  przy wartości przedmiotu sporu do 20.000,00 zł.

Wniesienie pozwu bez zachowania wymogu jego sporządzenia na urzędowym formularzu, będzie traktowane jako niezachowanie warunków formalnych pozwu. Wówczas zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Brak dokonania uzupełnienia w terminie, zaskutkuje niestety  zwrotem pozwu, co oddala w czasie wniesienie powództwa, a tym samym opóźnia działania związane z dochodzeniem wierzytelności na drodze sądowej.

Jednym słowem, „zwiększył się nam kaliber” spraw rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarcze S.A. (dalej : KRD) opublikował w maju 2017r. raport pt. „Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży.” , w którym przedstawia dane odnośnie zadłużenia firm z sektora transportu drogowego.

Z przedmiotowego raportu wynika, iż łączne zadłużenie branży transportowej notowane w KRD wynosi 664 144 592,32 zł. W porównaniu do lutego 2016r. wzrosło zatem o 36%. Liczba zadłużonych podmiotów również niestety wzrasta – obecnie w KRD figuruje 20 928 podmiotów reprezentujących branżę transportową. Wysokość zobowiązań przypadających na jednego dłużnika sięga nawet do 44 mln – jak informuje KRD.

W kontekście powyższego na uwagę zasługuje kwestia przedawnienia roszczeń transportowych, gdzie terminy te są krótsze w stosunku do innych roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotową kwestię w zakresie krajowego przewozu osób i rzeczy z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego, reguluje Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.). W art. 77 ust 1 ustawy czytamy, iż roszczenia z umowy przewozu objęte są rocznym terminem przedawnienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej . Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się jednak już z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się zaś z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.

Co do zasady bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. 60 dni od dnia dostarczenia faktury. Kwestie tą szczegółowo reguluje art. 77 ust. 3 Ustawy Prawa Przewozowego, zgodnie z którym  przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

 1. utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
 2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;
 3. szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
 4. zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;
 5. niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;
 6. innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Odnośnie transportu międzynarodowego, kwestia przedawnienia roszczeń została uregulowana w  Konwencji CMR w art. 32. Z godnie z przedmiotową Konwencją roszczenia w transporcie międzynarodowym przedawniają się po upływie jednego roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przedawnienie z tego tytułu biegnie:

 1. w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy – począwszy od dnia wydania;
 2. w przypadkach całkowitego zaginięcia – począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony – począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;
 3. we wszystkich innych przypadkach – począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Dnia, wskazanego wyżej, jako wyjściowy dla biegu przedawnienia, nie wlicza się do terminu przedawnienia.

Istnieją jednakże możliwości przerwania biegu przedawnienia – wówczas zaczyna on swój bieg na nowo…

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza obecnie w drodze obwieszczenia (zgodnie z zapisem ustawy o Terminach zapłaty w transakcjach handlowych), w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do ustalenia wysokości przedmiotowych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016r., w związku z powyższym została wskazana wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, tym samym od stycznia 2016r. wysokość przedmiotowych odsetek zostaje utrzymana na niezmiennym poziomie.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Nareszcie …

Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. Większość przedsiębiorców z niecierpliwością czekała na datę 08 września 2016r.  – kwestie nowelizacji przedmiotowej regulacji przybliżałam już w tegorocznym, styczniowym wpisie. Zgodnie z wchodzącą dziś w życie nowelizacją art. 133 par 2a k.p.c., obecnie pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  będzie się doręczać na adres udostępniany właśnie w CEIDG, w tym pozwy, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG.

Teraz więc w przypadku konfliktu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, kiedy zdecydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, nie musisz już znać jej adresu zamieszkania – możesz wskazać jako jej adres do doręczeń, adres podany przez  nią w CEIDG.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl