Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 9,5%

Aneta Bernat        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza obecnie w drodze obwieszczenia (zgodnie z zapisem ustawy o Terminach zapłaty w transakcjach handlowych), w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do ustalenia wysokości przedmiotowych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016r., w związku z powyższym została wskazana wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, tym samym od stycznia 2016r. wysokość przedmiotowych odsetek zostaje utrzymana na niezmiennym poziomie.

Od dziś CEIDG ma większe znaczenie …

Aneta Bernat        08 września 2016        Komentarze (1)

Nareszcie …

Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. Większość przedsiębiorców z niecierpliwością czekała na datę 08 września 2016r.  – kwestie nowelizacji przedmiotowej regulacji przybliżałam już w tegorocznym, styczniowym wpisie. Zgodnie z wchodzącą dziś w życie nowelizacją art. 133 par 2a k.p.c., obecnie pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  będzie się doręczać na adres udostępniany właśnie w CEIDG, w tym pozwy, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG.

Teraz więc w przypadku konfliktu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, kiedy zdecydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, nie musisz już znać jej adresu zamieszkania – możesz wskazać jako jej adres do doręczeń, adres podany przez  nią w CEIDG.

Nowe formularze dochodzenia wierzytelności

Aneta Bernat        26 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Nie dostałeś zapłaty za dostarczony towar lub wykonane roboty budowlane, a Twoje roszczenie jest poniżej dziesięciu tysięcy złotych i chcesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego ? Uważaj! Od dziś, tj. od dnia 26.08.2016r. obowiązują nowe formularze procesowe w uproszczonym postępowaniu cywilnym. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niestety, formularze w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie doczekały się jeszcze dostosowania do znowelizowanych przepisów – na co niecierpliwie czekamy, radząc sobie jednakże z tym problemem.

Dostosowywanie kwestii formalnych do obowiązujących od dawna znowelizowanych przepisów niestety nie jest wdrażane zbyt pospiesznie. Należy zauważyć, że wejście w życie nowelizacji miało miejsce 01.01.2016r. …

Trwały nośnik – zapis w umowie

Aneta Bernat        23 sierpnia 2016        Komentarze (0)

 • Dzień Dobry.
 • Dzień Dobry.
 • Czy dodzwoniłem się do Kancelarii Radcy Prawnego?
 • Tak, w czym mogę pomóc?
 • Czy mogę zadać pytanie, w sprawie którego chciałbym przyjść po poradę do Pani?
 • Bardzo proszę.

I tak umówiliśmy się na spotkanie w sprawie interpretacji zapisów umowy  z deweloperem odnośnie zakupu mieszkania… Często odpowiedź na pytanie dotyczące jednego, wyrwanego z kontekstu zapisu umowy, bez wglądu w przedmiotową umowę i analizy całości może doprowadzić do błędnych interpretacji. Dlatego tak ważne jest analizowanie jej zapisów w kontekście całości umowy.

Są jednak sformułowania, które mają stałą definicję i należy je rozumieć w określony sposób.

W umowach deweloperskich  stosuje się m.in. zapis, że określone materiały, np. prospekt informacyjny zostanie przekazany drugiej stronie na trwałym nośniku.

Co należy rozumieć pod pojęciem trwałego nośnika. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta trwałym nośnikiem jest materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 ust 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Przedmiotowa definicja rodzi dalsze pytania, a mianowicie jakie materiały oraz jakie narzędzia możemy zaliczyć w poczet trwałych nośników.

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady nr 2011/83/ue z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w motywie 23 preambuły wskazuje, że takie nośniki powinny obejmować w szczególności:

 • papier,
 • pamięć USB,
 • płyty CD-ROM,
 • DVD,
 • karty pamięci lub dyski twarde komputerów,
 • a także pocztę elektroniczną.

Ich istotną cechą ma być możliwość przechowywania na nich informacji tak długo, jak jest to konieczne dla konsumenta w celu ochrony jego interesów wynikających ze stosunków łączących go z przedsiębiorcą. Na szczególna uwagę zasługuje umieszczenie w poczet trwałych nośników poczty elektronicznej, która często w tym kontekście budzi wątpliwości. Informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej są zapisywane na serwerach dostawcy usług hostingowych, czyli na trwałym nośniku. Z uwagi na powyższe również sama poczta elektroniczna została uznana za nośnik trwały.

Czy więc przy zamieszczeniu w umowie zapisu, że określone materiały informacyjne zostaną przekazane na nośniku trwałym, a następnie przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej,  stanowi o niewywiązaniu się przez stronę zobowiązaną do ich przekazania ze zobowiązania? I tu wracamy do stwierdzenia z początku wpisu … że odpowiedzi należy udzielić w oparciu o analizę całości umowy, bo może akurat ten środek trwały został wyłączony   … Należy też zwrócić uwagę, że powyższe regulacje odnoszą się do relacji przedsiębiorcy z konsumentem.

Radca prawny – kto to taki – genealogia zawodu

Aneta Bernat        21 czerwca 2016        Komentarze (2)

Ostatnio byłam bardzo zajęta. Czym spytacie? Poza pracą w Kancelarii i reprezentowaniem interesów moich klientów zajęłam się również popularyzacją wiedzy na temat zawodu radcy prawnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego? Celem odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 • W czym i jak może Ci pomóc radca prawny?
 • Po co korzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego?
 • Czy mamy udać się tam dopiero w przypadku wystąpienia problemów prawnych?
 • Czy może powinniśmy skorzystać z porady radcy prawnego w celach prewencyjnych?

By odpowiedzieć sobie samu  na to pytanie w odpowiednim czasie, musimy mieć wiedzę na temat zakresu w jakim może nam udzielić pomocy radca prawny. Program edukacji w szkołach nie daje nam odpowiedzi na to pytanie. Dlatego też ostatnio prowadzę zajęcia, wg programu mojego autorstwa, pt. „Radca prawny – kto to taki?” Jego celem jest przekazanie najmłodszym wiedzy na przyszłość – gdzie mogą uzyskać pomoc prawną i kiedy po nią sięgać.

W ramach zajęć dzieci i młodzież uzyskują informację m.in. na temat genealogii zawodu radcy prawnego oraz sensu largo pełnomocnika (rzecznika) w postępowaniu sądowym na ziemiach polskich, począwszy od XII wieku. Ponadto są przybliżane znaczenia, używanych często w sądownictwie pojęć oraz co budzi największe emocje – przeprowadzam inscenizacje procesu sądowego w oparciu o jedną z bajek …

Relacje na ten temat zostały zamieszczone m.in. na stronach Fundacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Znam Prawo„, tj. wpis odnośnie Działań o charakterze edukacyjnym dla najmłodszych oraz zajęć edukacyjnych podnoszących wiedzę prawną oraz świadomość na temat zawodu radcy prawnego prowadzonych w ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Lubelski Klub Biznesu, czy m.in. na stronach Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Przekazywanie wiedzy – to moja pasja.
Przekazywanie jej tak młodym adeptom – to moje wyzwanie.
Ich radość i zaangażowanie – to moja nagroda.