40 euro i odsetki dochodzone na drodze sądowej w oderwaniu od roszczenia głównego

Aneta Bernat14 stycznia 20154 komentarze

W jednym z poprzednich wpisów wskazywałam jak na sprawę 40 euro rekompensaty i koszty zastępstwa procesowego zapatrują się sądy: 40 euro w praktyce sądowej. Był tez wpis w zakresie teoretycznych rozważań w zakresie: Rekompensata 40 euro a koszty zastępstwa procesowego.

Wiemy już że Sądy zasądzają rekompensatę 40 euro łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. Co jednak, gdy rekompensata wraz z odsetkami oderwie się od roszczenia głównego – jednym słowem gdy dłużnik zapłaci należność główną (wynikającą np. z faktury) ale nie ma zamiaru płacić należności ubocznych (odsetek i rekompensaty 40 euro)? Odpowiedzią na to niech będzie stanowisko Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 lipca 2014 r.*

Oprócz roszczenia o zapłatę stałej kwoty na pokrycie kosztów odzyskiwania należności wierzyciele powinni mieć również roszczenie o zwrot pozostałych kosztów odzyskiwania należności, które ponoszą z powodu opóźnień w płatnościach dłużnika. Do tych kosztów zalicza się w szczególności koszty poniesione przez wierzycieli w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.”

Dochodzenie na drodze sądowej rekompensaty nie jest dochodzeniem czy odzyskiwaniem należności. Tak ustawa, jak i implementowana dyrektywa wskazują na obowiązek przyznania wierzycielowi co najmniej kwoty równej 40 euro. Kwota ta stanowi swoisty ryczałt, jaki jest należny wierzycielowi w co najmniej takiej właśnie wysokości. Tak ustawa jak i dyrektywa zawiera mechanizmy ochronne dla wierzyciela, nie zaś dłużnika. Pozbawienie wierzyciela kosztów procesu w sprawie, w której domaga się on od dłużnika zapłaty rekompensaty, stanowi oczywiste wypaczenie idei, jaka przyświecała ustawodawcy tak unijnemu, jak i krajowemu. Wierzyciel bowiem musi wystąpić do sądu o przyznanie mu zadośćuczynienia w zryczałtowanej wysokości, sąd zaś odmawia mu zwrotu kosztów dochodzenia tejże, co jest zupełnie nieracjonalne.”

Podsumowując: Wierzyciel może dochodzić na drodze sądowej odsetek i rekompensaty 40 euro (w oderwaniu od roszczenia głównego) i należy mu się z tego tytułu zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

* POSTANOWIENIE dnia 4 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy-Odwoławczy, sygn. akt: XII Gz 265/14

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek 25 lutego, 2015 o 14:31

Witam, natrafiłem na Pani blog, gdyż ciekawi mnie tematyka związana z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy uprawnienie do żądania zapłaty 40 euro od dłużnika jest uzależnione od tego żeby termin zapłaty wynikający z umowy wynosił ponad 30? czy może to być też 14 dniowy termin? a jeśli jest to termin 14 dniowy to kwoty 40euro można żądać już od 15 dnia? (czyli od następnego dnia po upływie terminu płatności)

Odpowiedz

Aneta Bernat 6 marca, 2015 o 21:23

W mojej ocenie jeśli termin zapłaty wynikający z umowy wynosi 14 dni to kwoty 40 euro można żądać już od 15 dnia tj. od następnego dnia po upływie terminu płatności a pierwszego dnia od którego mamy prawo naliczać odsetki , „od dnia nabycia uprawnienia do odsetek” – jak mówi ustawa.

Jedynie gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 6 ust 1 przedmiotowej ustawy).

Odpowiedz

Paweł 28 maja, 2015 o 00:35

Czy taki pozew o odsetki oderwane od roszczenia głównego należy złożyć na formularzu ? Czy można tych odsetek dochodzić razem z rekompensatą w wysokości 40 euro, czy będzie to niedopuszczalna kumulacja roszczeń z uwagi na to, że jedno z tych roszczeń podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym ? Zastanawiam się, czy są to jeszcze roszczenia wynikające z umowy, czy jednak z ustawy ?

Odpowiedz

Aneta Bernat 19 czerwca, 2015 o 13:45

W mojej ocenie najlepiej będzie skorzystać w takiej sytuacji z Elektronicznego postępowania upominawczego – o ile pozwoli na to dany stan faktyczny sprawy.

Rekompensata w wysokości równowartości kwoty 40 euro jest roszczeniem z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dochodzenie roszczeń z tytułu stałej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości kwoty 40 euro, o której mowa w art. 10 ust.1 jest możliwe też, zgodnie z art. 485 § 2a ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego, w postępowaniu nakazowym.

Natomiast zawsze trzeba przeanalizować dany stan faktyczny, by wybrać najlepszą drogę postępowania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: