Kara za opóźnienie czy za zwłokę – co za różnica?

Aneta Bernat        13 października 2014        Komentarze (0)

Różnica jest duża.

Z terminologią tą spotykamy się przeważnie w umowach, w paragrafach dotyczących zasad naliczania kar umownych.

W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w zrealizowaniu zadania, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę….” – co oznacza zacytowany zapis dla Wykonawcy? Oznacza, że bez względu na to z czyjej winy wynika brak wykonania zadania w terminie, tj. czy z winy Wykonawcy będącego stroną przedmiotowej umowy, czy z winy Zamawiającego, a może z winy innego z Wykonawców, od którego prac jesteśmy zależni, to Wykonawca będący stroną tej umowy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie jest zobowiązany do zapłaty przedmiotowej kary.

A jeśli zmienimy jedno słowo. Zastąpimy „opóźnienie” słowem „zwłoka„. Jak wówczas będzie się kształtowała odpowiedzialność Wykonawcy przy nieterminowym wykonaniu zadania?

Przy zapisie „W przypadku zwłoki Wykonawcy w zrealizowaniu zadania, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę….” Wykonawca ponosi karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, ale tylko w sytuacji, gdy wynika to z jego winy, np. nie zapewnił wystarczającej ilości materiałów lub przystąpił do pracy ze zbyt mała liczbą pracowników, i inne.

Podsumowując:

Zwłoka (zwana też opóźnieniem kwalifikowanym) – niewykonanie umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  dłużnik (tu: Wykonawca), czyli z przyczyn od niego zależnych.

Opóźnienie (zwane opóźnieniem zwykłym) – niewykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od opóźniającego się (tu: Wykonawcy).

Z drugiej strony, przy formułowaniu zapisów dotyczących kar dla Zamawiającego za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, z punktu widzenia Wykonawcy, korzystniejsze będzie użycie słowa „opóźnienie”  🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: