Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarcze S.A. (dalej : KRD) opublikował w maju 2017r. raport pt. „Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży.” , w którym przedstawia dane odnośnie zadłużenia firm z sektora transportu drogowego.

Z przedmiotowego raportu wynika, iż łączne zadłużenie branży transportowej notowane w KRD wynosi 664 144 592,32 zł. W porównaniu do lutego 2016r. wzrosło zatem o 36%. Liczba zadłużonych podmiotów również niestety wzrasta – obecnie w KRD figuruje 20 928 podmiotów reprezentujących branżę transportową. Wysokość zobowiązań przypadających na jednego dłużnika sięga nawet do 44 mln – jak informuje KRD.

W kontekście powyższego na uwagę zasługuje kwestia przedawnienia roszczeń transportowych, gdzie terminy te są krótsze w stosunku do innych roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotową kwestię w zakresie krajowego przewozu osób i rzeczy z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego, reguluje Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.). W art. 77 ust 1 ustawy czytamy, iż roszczenia z umowy przewozu objęte są rocznym terminem przedawnienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej . Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się jednak już z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się zaś z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.

Co do zasady bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. 60 dni od dnia dostarczenia faktury. Kwestie tą szczegółowo reguluje art. 77 ust. 3 Ustawy Prawa Przewozowego, zgodnie z którym  przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

 1. utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
 2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;
 3. szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
 4. zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;
 5. niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;
 6. innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Odnośnie transportu międzynarodowego, kwestia przedawnienia roszczeń została uregulowana w  Konwencji CMR w art. 32. Z godnie z przedmiotową Konwencją roszczenia w transporcie międzynarodowym przedawniają się po upływie jednego roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przedawnienie z tego tytułu biegnie:

 1. w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy – począwszy od dnia wydania;
 2. w przypadkach całkowitego zaginięcia – począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony – począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;
 3. we wszystkich innych przypadkach – począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Dnia, wskazanego wyżej, jako wyjściowy dla biegu przedawnienia, nie wlicza się do terminu przedawnienia.

Istnieją jednakże możliwości przerwania biegu przedawnienia – wówczas zaczyna on swój bieg na nowo…

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza obecnie w drodze obwieszczenia (zgodnie z zapisem ustawy o Terminach zapłaty w transakcjach handlowych), w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do ustalenia wysokości przedmiotowych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016r., w związku z powyższym została wskazana wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, tym samym od stycznia 2016r. wysokość przedmiotowych odsetek zostaje utrzymana na niezmiennym poziomie.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Nareszcie …

Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca brzmienie art. 133 par 2a k.p.c. Większość przedsiębiorców z niecierpliwością czekała na datę 08 września 2016r.  – kwestie nowelizacji przedmiotowej regulacji przybliżałam już w tegorocznym, styczniowym wpisie. Zgodnie z wchodzącą dziś w życie nowelizacją art. 133 par 2a k.p.c., obecnie pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  będzie się doręczać na adres udostępniany właśnie w CEIDG, w tym pozwy, chyba że strona wskaże inny adres dla doręczeń, wówczas na adres wskazany. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w  CEIDG.

Teraz więc w przypadku konfliktu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, kiedy zdecydujesz się oddać sprawę na drogę postępowania sądowego, nie musisz już znać jej adresu zamieszkania – możesz wskazać jako jej adres do doręczeń, adres podany przez  nią w CEIDG.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

Nie dostałeś zapłaty za dostarczony towar lub wykonane roboty budowlane, a Twoje roszczenie jest poniżej dziesięciu tysięcy złotych i chcesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego ? Uważaj! Od dziś, tj. od dnia 26.08.2016r. obowiązują nowe formularze procesowe w uproszczonym postępowaniu cywilnym. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niestety, formularze w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie doczekały się jeszcze dostosowania do znowelizowanych przepisów – na co niecierpliwie czekamy, radząc sobie jednakże z tym problemem.

Dostosowywanie kwestii formalnych do obowiązujących od dawna znowelizowanych przepisów niestety nie jest wdrażane zbyt pospiesznie. Należy zauważyć, że wejście w życie nowelizacji miało miejsce 01.01.2016r. …

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

 • Dzień Dobry.
 • Dzień Dobry.
 • Czy dodzwoniłem się do Kancelarii Radcy Prawnego?
 • Tak, w czym mogę pomóc?
 • Czy mogę zadać pytanie, w sprawie którego chciałbym przyjść po poradę do Pani?
 • Bardzo proszę.

I tak umówiliśmy się na spotkanie w sprawie interpretacji zapisów umowy  z deweloperem odnośnie zakupu mieszkania… Często odpowiedź na pytanie dotyczące jednego, wyrwanego z kontekstu zapisu umowy, bez wglądu w przedmiotową umowę i analizy całości może doprowadzić do błędnych interpretacji. Dlatego tak ważne jest analizowanie jej zapisów w kontekście całości umowy.

Są jednak sformułowania, które mają stałą definicję i należy je rozumieć w określony sposób.

W umowach deweloperskich  stosuje się m.in. zapis, że określone materiały, np. prospekt informacyjny zostanie przekazany drugiej stronie na trwałym nośniku.

Co należy rozumieć pod pojęciem trwałego nośnika. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta trwałym nośnikiem jest materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 ust 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Przedmiotowa definicja rodzi dalsze pytania, a mianowicie jakie materiały oraz jakie narzędzia możemy zaliczyć w poczet trwałych nośników.

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady nr 2011/83/ue z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w motywie 23 preambuły wskazuje, że takie nośniki powinny obejmować w szczególności:

 • papier,
 • pamięć USB,
 • płyty CD-ROM,
 • DVD,
 • karty pamięci lub dyski twarde komputerów,
 • a także pocztę elektroniczną.

Ich istotną cechą ma być możliwość przechowywania na nich informacji tak długo, jak jest to konieczne dla konsumenta w celu ochrony jego interesów wynikających ze stosunków łączących go z przedsiębiorcą. Na szczególna uwagę zasługuje umieszczenie w poczet trwałych nośników poczty elektronicznej, która często w tym kontekście budzi wątpliwości. Informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej są zapisywane na serwerach dostawcy usług hostingowych, czyli na trwałym nośniku. Z uwagi na powyższe również sama poczta elektroniczna została uznana za nośnik trwały.

Czy więc przy zamieszczeniu w umowie zapisu, że określone materiały informacyjne zostaną przekazane na nośniku trwałym, a następnie przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej,  stanowi o niewywiązaniu się przez stronę zobowiązaną do ich przekazania ze zobowiązania? I tu wracamy do stwierdzenia z początku wpisu … że odpowiedzi należy udzielić w oparciu o analizę całości umowy, bo może akurat ten środek trwały został wyłączony   … Należy też zwrócić uwagę, że powyższe regulacje odnoszą się do relacji przedsiębiorcy z konsumentem.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl