opóźnienie

Różnica jest duża. Z terminologią tą spotykamy się przeważnie w umowach, w paragrafach dotyczących zasad naliczania kar umownych. „W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w zrealizowaniu zadania, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę….” – co oznacza zacytowany zapis dla Wykonawcy? Oznacza, że bez względu na to z czyjej winy wynika brak wykonania zadania w terminie, tj. […]